Prispejte nám prosím: SK2983300000002501272417

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 

v zmysle ustanovení zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov

§ 1

Názov združenia

Názov občianskeho združenia je „H4H“

§ 2

Sídlo združenia

Sídlo: Vl. Clementisa 21, 917 01 Trnava

§ 3

Poslanie a ciele činnosti

1. Združenie prispieva k rozvoju občianskej spoločnosti v oblasti ľudských
práv.

2. Združenie pripravuje vzdelávacie aktivity.

3. Združenie poskytuje poradenstvo a súčinnosť v oblasti sociálneho
poradenstva, penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, edukácie a
penológie.

4. Združenie sústreďuje finančné, materiálne a ďalšie zdroje na podporu
svojej činnosti.

5. Združenie ochraňuje práva a oprávnené záujmy svojich členov.

§ 4

Členstvo

1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môžu byť fyzické
osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov alebo aj právnické osoby, ktoré
podporujú ciele tohto združenia, a uhradia členský príspevok združenia.
Výšku členského príspevku určí každý rok Správna rada združenia.

2. O prijatí a vylúčení člena rozhoduje Správna rada. Nový člen je
prijímaný na základe písomnej prihlášky.

3. Riadne členstvo vzniká rozhodnutím Správnej rady a zaplatením členského
príspevku.

4. Správna rada vydá novým členom potvrdenie o členstve v združení.
Združenie vedie register svojich členov.

5. Zánik členstva:

a) vystúpením zo združenia

b) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby

c) zánikom združenia

d) vylúčením zo združenia rozhodnutím Správnej rady

6. Rozsah členstva určí Správna rada združenia.

§ 5

Práva a povinnosti členov

1. Člen združenia má právo:

a) podieľať sa na činnosti združenia

b) voliť a byť volený do orgánov združenia

c) zúčastňovať sa na zasadnutí Zhromaždenia členov a podávať návrhy na
činnosť združenia

d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia

2. Povinnosti člena združenia sú najmä:

a) dodržiavať Stanovy združenia

b) plniť uznesenia orgánov združenia

c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia

d) zaplatiť členský príspevok

§ 6

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

a) Zhromaždenie členov

b) Správna rada

c) Predseda – Štatutárny orgán

d) Revízor

§ 7

Zhromaždenie členov

1. Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom združenia.

2. Zhromaždenie členov najmä:

a) schvaľuje Stanovy združenia

b) volí a odvoláva členov Správnej rady

c) volí a odvoláva Predsedu združenia

d) volí a odvoláva Revízora združenia

e) schvaľuje plán činnosti združenia

f) schvaľuje rozpočet združenia

g) schvaľuje rozhodnutia Správnej rady združenia

h) rozhoduje o vzniku, zlúčení a zrušení združenia

3. Zhromaždenie členov zvoláva Správna rada podľa potreby, najmenej
jedenkrát za rok. Správna rada je povinná zvolať Zhromaždenie členov vždy,
ak o to požiada najmenej jedna tretina členov. Zhromaždenie členov je
uznášania schopné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Na
platnosť uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny zúčastnených
členov. Dvojtretinová väčšina je potrebná na zmenu Stanov združenia alebo
na rozhodnutie o zrušení združenia.

§ 8

Správna rada

 

1. Správna rada je výkonný orgán združenia, ktorý za svoju činnosť
zodpovedá Zhromaždeniu členov. Na jej čele stojí predseda združenia.

2. Správna rada má najmenej 3 členov. Ich funkčné obdobie je 5 rokov. Každý
člen má len jeden hlas. Zasadnutia Správnej rady sú neverejné. Správna rada
je uznášania schopná pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov. Správna
rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu.

3. Správna rada najmä:

a) koná v mene združenia

b) volí a odvoláva spomedzi seba predsedu a podpredsedu

c) riadi a zabezpečuje činnosť združenia

d) zvoláva a pripravuje Zhromaždenie členov združenia

e) zodpovedá za hospodárenie združenia

f) vypracováva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu, správu o
hospodárení združenia

g) rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia

h) rozhoduje o ustanovení likvidátora

i) zriaďuje výkonné orgány združenia

4. Rozhodnutia Správnej rady sú záväzné pre všetkých členov združenia. Zo
zasadnutia Správnej rady sa vyhotoví písomná zápisnica.

5. K zániku členstva k Správnej rade dochádza:

a) odvolaním

b) rezignáciou

c) úmrtím

§ 9

Štatutárny orgán

1. Štatutárny orgán združenia je Predseda volený spomedzi členov Správnej
rady

2. 
Za Predsedu združenia bol zvolený:

Ing. Marta Šoková, nar. 27.08.1963, bytom Sládkovičova 39, 920 41
Leopoldov, Slovenská republika.

3. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia Správnej rady.

4. Predseda zastupuje združenie vo všetkých právnych úkonoch združenia bez
ďalšieho splnomocnenia.

§ 10

Revízor

1. Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť
zodpovedá Zhromaždeniu členov združenia.

2. Revízor je do funkcie volený na 3 roky. Funkcia Revízora je nezlučiteľná
s členstvom v Správnej rade.

3. Revízor kontroluje hospodárenie združenia, dodržiavanie Stanov združenia
a podáva správu o svojej činnosti Správnej rade.

§ 11

Hospodárenie združenia

1. Združenie hospodári s majetkom združenia v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky.

2. Zdrojmi majetku sú:

a) vstupný poplatok členov

b) príspevok členov

c) dobrovoľné príspevky, dary

d) dotácie od fyzických a právnických osôb

e) granty

f) príjmy z činnosti, výnosy z majetku

3. Výnosy z majetku a z vlastnej činnosti možno použiť na zabezpečenie
plnenia cieľov združenia.

4. Združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu.

§ 12

Podnikateľská činnosť združenia

1. Na zabezpečenie vlastných zdrojov vykonáva združenie podnikateľskú
činnosť v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

§ 13

Zánik združenia

1. Združenie zaniká:

a) rozpustením alebo zlúčením

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR

2. Pri zániku združenia menuje Správna rada likvidátora z radov členov
združenia. Likvidátor vykonáva svoju činnosť podľa osobitných predpisov.

§ 14

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy združenia nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Zhromaždením
členov združenia.

2. Organizáciu združenia upravuje rokovací a volebný poriadok združenia.

3. Združenie vzniká dňom registrácie Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.

©2018 H4H. All Rights Reserved.